เกี่ยวกับโรงพยาบาล

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิเปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เมื่อปี พ.ศ.2526 และได้ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เมื่อ พ.ศ.2536 แ ละเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียงเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยมีขอบเขตการให้บริการรักษาพยาบาล ทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภุมิระดับต้น ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพในพื้นที่ ตำบล ของอำเภอศรีมหาโพธิ ได้แก่ ตำบลศรีมหาโพธิ ตำบลหัวหว้า ตำบลบ้านทาม ตำบลกรอกสมบูรณ์ ตำบลท่าตูม ตำบลคลองรั้ง ตำบลเฉลิมพระเกียรติ ตำบลสัมพันธ์ ตำบลหนองโพรง ตำบลหาดยาง และตำบลบางกุ้ง

ที่ตั้ง เลขที่ 114 หมู่ 9 ตาบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

มีเนื้อที่ทั้งหมด  50 ไร 2 งาน 4 ตารางวา

ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร  145 กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดปราจีนบุรี  20 กิโลเมตร

โทรศัพท์  037-279203 ?037-279204

โทรสาร 037-279203

E-mail srimahphot_hos@pho.in.th