รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ

รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ

เมื่อวันที่ 17  มีนาคม 2560  งานควบคุมโรคสสจ.ปราจีนบุรี ร่วมกับที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ เครือข่ายบริการสุขภาพ CUP ศรีมหาโพธิและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
ร่วมดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ ในการนี้ รพ .และสสอ.ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

643017 643019 643016 643013 643012 643011 643010 643009 643008 643007 643004 643003 643000 642997 642993 642985 642988 642987 642986 642982 642981 642975 642979 642969 642970 642968 642966 642967 642965 642964

ใส่ความเห็น