Global Handwashing Day

Global Handwashing Day

ทีมicจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก15ตค.60ค่ะ
วันนี้เริ่มในผู้รับบริการ
พน.และวันต่อไปช่วงบ่ายๆ จาเริ่มในหน่วยงานต่างๆค่ะ  (ส่องล้างมือสะอาด)  เตรียมตัวนะคะ

7231

Continue reading

โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิได้จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอาคารให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
โดยโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้อนุมัติงบประมาณในส่วนงานประกันสังคม จำนวน 1 ล้านบาท
ในการดำเนินงานดังกล่าว  ซึ่งได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ
และเปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม  2560 เป็นต้นมา

Continue reading

รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ

รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ

เมื่อวันที่ 17  มีนาคม 2560  งานควบคุมโรคสสจ.ปราจีนบุรี ร่วมกับที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ เครือข่ายบริการสุขภาพ CUP ศรีมหาโพธิและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
ร่วมดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ ในการนี้ รพ .และสสอ.ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Continue reading

อบรมการใช้โปรแกรมความเสี่ยง 2 กพ 60

อบรมการใช้โปรแกรมความเสี่ยง 2 กพ 60

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ  โดยนายแพทย์ สิริเกียรติ   เตชมนูญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
ได้ดำเนินการจัดการอบรมการใช้โปรแกรมความเสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมงานความเสี่ยง โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โดยเป็นโรงพยาบาลแรกในจังหวัดปราจีนบุรีที่นำระบบการรายงานความเสี่ยงโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Continue reading