เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ปีงบประมาณ 2554

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กำหนดและเผยแพร่ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ประจำปีงบประมาณ 2554 ไว้บนเว็บไซต์ของกระทรวงฯ (http://www.mict.go.th) โดย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2554  เป็นต้นไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2554

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

ที่มา: เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร <http://www.mict.go.th>

การปรับปรุง ทั ก ษ ะ  ความคิด ส ร้ า ง ส ร ร ค์

การปรับปรุง ทั ก ษ ะ ความคิด ส ร้ า ง ส ร ร ค์

มนุษย์ต่างแสวงหาความคิดสร้างสรรค์กันไปทั่ว ไม่ว่าจะหน่วยงานใด ทั้งของภาครัฐ เอกชน และองค์กรประชาชน ต่างค้นหาความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาและเพื่อการค้นพบใหม่ๆ ด้วยการคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ จึงเสนอบทความที่ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ อันจักนำไปใช้ประโยชน์ทางสังคมอย่างกว้างขวางต่อไป

Continue reading

การรักษาสุขภาพกับการใช้คอมพิวเตอร์

การรักษาสุขภาพกับการใช้คอมพิวเตอร์

ถ้าพูดถึงเรื่องผลกระทบของการใช้คอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ยุคที่เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากขึ้น และการพัฒนาของคอมพิวเตอร์นั้น มีความรวดเร็วมาก และมีประสิทธิภาพเทียบเท่า หรือดีกว่าการทำงานของมนุษย์ ซึ่งเห็นได้ว่าในต่างประเทศใช้หุ่นยนต์มาทำงานแทนมนุษย์ ในอนาคตคาดว่ามนุษย์อาจตกงาน เพราะหุ่นยนต์ทำงานได้ดีกว่า ไม่มีเหนื่อย และไม่เสี่ยงอันตรายเหมือนกับการใช้มนุษย์ ถ้าแบ่งผลกระทบการใช้คอมพิวเตอร์กับมนุษย์ จะแบ่งได้ 2 อย่าง คือ ผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางอ้อม

 

Continue reading