Global Handwashing Day

ทีมicจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก15ตค.60ค่ะ
วันนี้เริ่มในผู้รับบริการ
พน.และวันต่อไปช่วงบ่ายๆ จาเริ่มในหน่วยงานต่างๆค่ะ  (ส่องล้างมือสะอาด)  เตรียมตัวนะคะ

7231

(เพิ่มเติม…)

โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิได้จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอาคารให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
โดยโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้อนุมัติงบประมาณในส่วนงานประกันสังคม จำนวน 1 ล้านบาท
ในการดำเนินงานดังกล่าว  ซึ่งได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ
และเปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม  2560 เป็นต้นมา

(เพิ่มเติม…)

รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ

เมื่อวันที่ 17  มีนาคม 2560  งานควบคุมโรคสสจ.ปราจีนบุรี ร่วมกับที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ เครือข่ายบริการสุขภาพ CUP ศรีมหาโพธิและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
ร่วมดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ ในการนี้ รพ .และสสอ.ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

(เพิ่มเติม…)

อบรมการใช้โปรแกรมความเสี่ยง 2 กพ 60

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ  โดยนายแพทย์ สิริเกียรติ   เตชมนูญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
ได้ดำเนินการจัดการอบรมการใช้โปรแกรมความเสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมงานความเสี่ยง โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โดยเป็นโรงพยาบาลแรกในจังหวัดปราจีนบุรีที่นำระบบการรายงานความเสี่ยงโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

(เพิ่มเติม…)

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

โรงพยาบาลคุณภาพ ผู้นำการสร้างสุขภาพ สู่ชุมชน

ยินดีต้อนรับ

ขอบเขตการให้บริการ

บริการตรวจโรคทั่วไป เวลา 8.30-16.30 น. ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน คลอดบุตร รับบริการตลอด 24 ชั่วโมง

f4

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 28112016111258_0
  มุ่งมั่นบูรณาการงานบริการสุขภาพสู่มาตรฐาน โรงพยาบาลคุณภาพและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้บุคลากรมีคุณภาพ เป็นผู้นำด้านสุขภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทางาน เทคโนโลยสารสนเทศมีประสิทธิภาพ น้อมนำการบริหารราชการโดยยึดหลกธรรมาภิบาลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบรัการ รวมทั้งตอบสนองนโยบายการสร้างสุขภาพทุกระดับ สนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน เน้นการสร้างพลังของชุมชน สร้างเสริมสุขภาพกายและใจ เพื่อประชาชนในอำเภอศรีมหาโพธิมีสุขภาวะ

MEDICAL STAFF ORGANIZATION

นพ.สิริเกียรติ เตชะมนูญ

นพ.สิริเกียรติ เตชะมนูญ

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
รักษาราชการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุี

Patient Experience

” ความพึงพอใจจากการให้บริการที่ดี “

การดูแล okมากสำหรับเรานะเพราะเขาใส่ใจกับคนไข้ดีตะแต่คนไข้ส่วนมากที่เห็นชอบใจร้อนมากๆ

ประเสริฐ บัวอ่อน

ประเสริฐ บัวอ่อน

บริการดีมีคุณธรรมมากๆค่ะปลอดภัยไร้กังวันมีจรรยาบรรณที่ดีดิฉันชอบที่สุดสะอาดปลอดภัยค่ะ

กรรณิการ์ วิมุตติกร

กรรณิการ์ วิมุตติกร

บริการเป็นระบบดีครับ ทุกวันนี้คนไข้มากขึ้น
บุคลากรก็เหนื่อยมากขึ้นเป็นปกติ น่าเห็นใจครับ .การบริการต่างๆถือว่าใช้ได้และดีกว่า รพ บางแห่งด้วยซ้ำ ไป อย่าไปมองเพียงปัญหาเล็กๆน้อยๆครับ .ให้ดูภาพโดยรวมครับ

Viraj Anuchitthananun

Viraj Anuchitthananun
Map